WIRELESS RETORT STERILIZATION TEMPERATURE & HUMIDITY DATA LOGGER (WIRELESS)

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับวัดอุณหภูมิกระบวนการผลิตภายใต้แรงดัน

Product Description

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับวัดอุณหภูมิกระบวนการผลิตภายใต้แรงดัน อาธิเช่น การฆ่าเชื้อในอาหารซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว และ ถุงทนความร้อนสูง (Retort Pouch) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิและความดัน ในระยะเวลาที่เหมาะสมพอเพียง อุปกรณ์มีความแม่งยำสูงถึง ±0.1ºC อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 150 ºC

Exhibitor Info

PP SYSTEMS CO., LTD.

Booth No : G10
Website : https://th.ppsystems.co.th