YOKOGAWA

ระบบที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาด หรือหมายถึงกลไกลการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้น เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิ ไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดี

Product Description

Brand : Yokogawa

Exhibitor Info

YOKOGAWA (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : S07

Website : www.yokogawa.com/th