AUTOMATED GUIDE VEHICLE (AGV)

Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Product Description

Automated Guide Vehicle (AGV)

Automated Guided Vehicle หรือ AGV คือระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คน ที่ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รถ AGV ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคลังสินค้าเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ในแต่ละวันมีการนำเข้าและขนส่งสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของสินค้าที่หลากหลาย การจัดการในเรื่องตำแหน่งในการจัดวาง หรือการติดตามสถานะการขนส่ง ขั้นตอนเหล่านี้ การใช้คนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูง

เทคโนโลยี AGV คือสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในคลังสินค้า เพราะหากเปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้ AGV ในเรื่องของการขนย้ายวัสดุ/สินค้าในคลังสินค้าแล้ว ระบบอัตโนมัติ AGV สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และต่อเนื่องในชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า ลดข้อผิดพลาดและปัญหาที่เกิดจากการใช้แรงงานคนและด้วยความสามารถในการขนส่งและลำเลียงสินค้าทำให้ AGV สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยจัดการระบบคลังสินค้าหรือการขนส่งสินค้าในโรงงาอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง AGV สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

Exhibitor Info

AEI SOLUTION CO., LTD.

Booth No : IOT5
Website : https://aei-solution.com