เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ

เครื่องมือวัดที่ได้รับใบรับรองการสอบเทียบ ISO17026

Product Description

Brand : Fisher Scientific
Model : Traceable

เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล ที่ผ่านการสอบเทียบจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO17025 เหมานะสำหรับในห้องปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐาน

 • เครื่องวัด อุณหภูมิ และความชื้น (Thermometer-Humidity)
 • เครื่องวัดชนิดเก็บข้อมูล (Datalogger)
 • เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)
 • เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity meter)
 • เครื่องวัดแสงและความเข้มของแสง (Light meter)
 • เครื่องวัดเสียง (Sound meter)
 • เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
 • เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer)
 • เครื่องวัดแรงดัน (Manometer/ Pressure meter)
 • เครื่องนับเวลา (Stopwatch) และนาฬิกาจับเวลา (Timer)
 • เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)
 • เครื่องวัดออกซิเจน (Oxygen meter)

Exhibitor Info

TRI SOLUTION CO., LTD.

Booth No : C20

Websitehttp://www.tri-solution.com