Booth No : S08

A-HOST Manufacturing Analytic Solution
A-HOST Manufacturing Analytic Solution

ในยุค Industry 4.0 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายๆ ธุรกิจ ต่างต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าเป็นแผนงานการผลิต, ประสิทธิภาพผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, ข่อมูลคุณภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิต ดังนั้น [...]

A-HOST CyberSAFE – Cybersecurity Solution
A-HOST CyberSAFE – Cybersecurity Solution

ในยุค Industry 4.0 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี IT เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในบริหารจัดการข้อมูล และมีส่วนสำคัญในการบูรณาการอุปกรณ์การผลิต (OT) ให้สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ย [...]

A-HOST DBP Smart Manufacturing Solution
A-HOST DBP Smart Manufacturing Solution

A-HOST เป็นที่ปรึกษาเพื่อ transform ลูกค้าไปสู่ SMART MANUFACTUING โดยจัดทำ Road Map โดยใช้ A-HOST DBP (Digital Business Platform) for SMART MANUFACTUING ของแต่ละลูกค้า เพื่อสนับสนุนการใช้งานและความพร้อมใช้ของระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื [...]