A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No.
C15
Short Description
ให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turnkey Solution Provider โดยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ โดยนำ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Smart Factory ตามแนวทางของโครงการภาครัฐ Thailand Index 4.0
MULTIVAC CO., LTD.
Company Name
Booth No.
B15-B16
Short Description
MULTIVAC THE DNA OF BETTER PACKING & PROCESSING