C.F. GROUP (THAILAND) CO., LTD.
Booth No.
E1
Short Description
ให้บริการทางด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไอนํ้าทั้งหมด พร้อมดูแลบํารุงรักษาบอยเลอร์แบบวันซ์ทรู (Once Through Boiler) ของประเทศไต้หวัน โดยช่างผู้ชํานาญงาน พร้อมตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย