Automated Warehouse

A.I. TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No.:
C15
Short Description:
ให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Turnkey Solution Provider โดยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องต่อข้อกำหนดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร รวมถึงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ โดยนำ Automation เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาสู่ระบบ Smart Factory ตามแนวทางของโครงการภาครัฐ Thailand Index 4.0