HUMAN INTERFACE MATE

Arkite’s Human Interface Mate (HIM) เครื่องมื่อที่จะช่วยเปลี่ยนพื้นที่การทำงานให้เป็นระบบการทำงานแบบดิจิตอล

Product Description

HUMAN INTERFACE MATE

Brand : Arkite

Arkite’s Human Interface Mate (HIM) เครื่องมื่อที่จะช่วยเปลี่ยนพื้นที่การทำงานให้เป็นระบบการทำงานแบบดิจิตอล และ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการดังนี้

  • Guiding การชี้นำการทำงานของคุณด้วยคำแนะนำและเพิ่มความถูกต้อง
  • Validating การตรวจสอบการทำงานด้วยสมาร์ทเซ็นเซอร์
  • Integrating การรวมระบบต่างๆของคุณเพื่อสร้างเวิร์กสเตชันที่ชาญฉลาดขึ้น
  • Converting การแปลงคู่มือการทำงานของคุณให้เป็นข้อมูลที่มีความรู้และใช้งานได้มากขึ้น

Exhibitor Info

PRECISION TOOLING SERVICES CO., LTD.

Booth No : D18, D20
Website : www.ptsc.co.th