OPCENTER ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING

Product Description

Brand : Siemens

Opcenter APS เครื่องมือสำหรับวางแผนการผลิตทั้งแผนการผลิตรายเดือนหรือรายปี (Long term) และการวางแผนการผลิตในรายสัปดาห์ (Medium term) ด้วยอัลกอลิทึมต่างๆ ที่จะช่วย Balance ความต้องการในการผลิตกับทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้ได้จำนวนการผลิตตามเป้าหมายภายใต้ความสามารถในการผลิตจริงของโรงงาน

Exhibitor Info

ISID SOUTH EAST ASIA (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : A5

Websitehttp://www.isidsea.com