Product Description

Brand : Wingarc1st

BI Tool จากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการผลิตทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นรายละเอียดของฝ่ายบุคคลเวลาทำงานเพื่อนำไปแสดงผลเป็นรายงานทั้งในระดับผู้บริหารลำหรับผู้ปฏิบัตงานสามารถเห็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่าง Real time ช่วยให้การตัดสินใจในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้อย่างยืดหยุ่น

Exhibitor Info

ISID SOUTH EAST ASIA (THAILAND) CO., LTD.

Booth No : A5

Websitehttp://www.isidsea.com