LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION
Booth No.
C19
Short Description
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สังกัด กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ สามารถตอบสนองได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยมั่นใจในคุณภาพจากผลการันตี กระบวนการผลิต และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ