AUTOMATION CRAZY CO., LTD.
Booth No.
C8, C10
Short Description
บริษัท ออโตเมชั่น เครซี่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สร้าง และพัฒนา ระบบคัดป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ มีสินค้าและบริการ ได้แก่ 1. Bowl Part Feeder 2. Delta Robot 3. Automation System สามารถออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ